O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Dwieście lat tradycji wyższego szkolnictwa technicznego Dwieście lat tradycji wyższego szkolnictwa technicznego

Dwieście lat tradycji wyższego szkolnictwa technicznego na ziemiach polskich — Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach

W XVIII-wiecznej Europie wzrosło znaczenie górnictwa i przemysłu metalurgicznego. Zaczęto organizować wyższe szkoły techniczne — pierwszą była Szkoła Górnicza otworzona w Joachimov w Czechach na podstawie zezwolenia cesarza Monarchii Austro-Węgierskiej Karola VI. Szkoła ta została w 1762 roku przeniesiona, dając początek Politechnice Praskiej. Jedną z pierwszych inicjatyw było utworzenie w 1765 roku w Saksonii Akademii Górniczej we Freibergu. Uczelnia ta miała szczególne znaczenie dla rozwoju polskiego szkolnictwa technicznego — w drugiej połowie XVIII wieku studiowało tam 14 Polaków, wśród nich Stanisław Okraszewski, nadworny chemik Stanisława Augusta.

Problemy górnictwa, hutnictwa i techniki zostały zauważone przez władze państwowe, które powołały w 1782 roku Komisję Kruszcową i wprowadziły zajęcia dydaktyczne z geologii, mineralogii i metalurgii w Szkole Głównej Koronnej (obecnie Uniwersytet Jagielloński). Namiestnik Królestwa Polskiego gen. Józef Zajączek 20 lutego 1816 roku podjął decyzję o utworzeniu Głównej Dyrekcji Górniczej, w ramach której powołał szkołę górniczą o charakterze akademickim. Instytucje te funkcjonowały w Kielcach, a ich siedzibą był dawny pałac biskupów krakowskich.

Już 1 października 1816 roku rozpoczął się pierwszy rok akademicki w Szkole Akademiczno-Górniczej w Kielcach. Kadrę naukowo-dydaktyczną tworzyli głównie młodzi absolwenci Akademii Górniczej we Freibergu, Saksończycy i Polacy: Johann Ehrenhold Ullmann (wykładał prawo górnicze), Georg Gottlieb Pusch (chemia ogólna i hutnictwo), Jan Jakub Graff (inżynieria górnicza, rysunek techniczny, prawo górnicze), Friedrich Wilhelm Lempe (matematyka teoretyczna i stosowana, fizyka, maszynoznawstwo górnicze), Johann Carl Kaden (prawo górnicze), Jan Józef Tomaszewski (mineralogia i geologia), Marceli Królikiewicz (górnictwo), Aleksander Spleszyński (rysunek techniczny). W latach działalności uczelni 1816-1826 studiowało na niej łącznie ok. stu studentów, a ponad 40 ukończyło studia, uzyskując uprawnienia do działalności w dziedzinie górnictwa, metalurgii i obróbki metali. O poziomie edukacji może świadczyć okazały – jak na tamte czasy – księgozbiór uczelni, który liczył 637 opracowań z mineralogii i geologii, matematyki, dziejopisarstwa górniczego, górnictwa i hutnictwa, fizyki i chemii.

Po zmianie koncepcji funkcjonowania przemysłu na ziemiach polskich i zmianach w kierownictwie organizacji państwowych zarządzających rozwojem przemysłu (Franciszek Drucki-Lubecki zastąpił Stanisława Staszica) szkoła została przeniesiona w 1827 roku do Warszawy. Nie podjęła już działalności, miała jednak duży wpływ – dzięki przeniesionym nauczycielom – na powstanie i funkcjonowanie Szkoły Przygotowawczej do studiów technicznych, która dała początek Politechnice Warszawskiej. Doświadczenia uczelni zostały przeniesione też do Szkoły Głównej Krakowskiej (obecnie Uniwersytet Jagielloński), w której w XIX wieku realizowano program nauczania geologii, górnictwa i hutnictwa. Dało to podstawy do powołania w 1913 roku Akademii Górniczej w Krakowie (obecnie Akademia Górniczo-Hutnicza).

Ciekawostka dziejowa wynika z drzewa genealogicznego polskiego szkolnictwa technicznego. Na bazie tradycji Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach powstała Politechnika Warszawska, która po II wojnie światowej miała wpływ na powstanie Szkoły Inżynierskiej NOT w Radomiu. Tradycje staszicowskiej szkoły kieleckiej zostały również przeniesione do Krakowa. Na ich bazie powstała Akademia Górniczo-Hutnicza, która zorganizowała wraz z Politechniką Krakowską Ośrodek Studiów Wieczorowych w Kielcach. Dopiero w roku 1965, łącząc ten ośrodek ze Szkołą Inżynierską w Radomiu, powołano Kielecko-Radomską Wieczorową Szkołę Inżynierską, która była zalążkiem Politechniki Świętokrzyskiej. To przykład na to, że historia lubi zataczać koła, bo to, co wyruszyło z Kielc do Warszawy i Krakowa, wróciło po prawie 150 latach do tych samych Kielc.

Głównym inicjatorem i pomysłodawcą powołania w Kielcach Szkoły Akademiczno-Górniczej, a także jej organizatorem był Stanisław Staszic, dlatego w wielu publikacjach przyjmuje się nazwę Staszicowska Szkoła Akademiczno-Górnicza. Staszicowi przypisuje się, że jest ojcem polskiego wyższego szkolnictwa technicznego. Dlatego z okazji jubileuszu 50-lecia powołania Politechniki Świętokrzyskiej, na kampusie uczelni został zbudowany i odsłonięty posąg Stanisława Staszica, który upamiętnia wielkie zasługi tego uczonego na niwie powstania i rozwoju wyższego szkolnictwa technicznego.

prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c.
rektor Politechniki Świętokrzyskiej
Artykuł w całości ukazał się w „Forum Akademickim”
 

Dwieście lat tradycji wyższego szkolnictwa technicznego Powrót do listy artykułów