O nas O nas

Kielce wczoraj dziś jutro jest magazynem ukazującym się kwartalnie, w czterech edycjach: Wiosna, Lato, Jesień , Zima. Jest to pismo o charakterze informacyjno-promocyjnym. Artykuły edytowane są w języku polskim i angielskim ( lub innym według potrzeb). Podejmuje problematykę gospodarczą Kielc i regionu, pokazuje dokonania oraz możliwości dalszego rozwoju. Prezentuje firmy, istotne z punktu widzenia gospodarki nie tylko lokalnej. Współpracujemy zarówno z Prezydentem Miasta Kielce jak i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Magazyn jest obecny na rynku mediów od 2000 roku.
„Świętokrzyskie wczoraj dziś jutro” jest magazynem, który wydawany jest okazjonalnie, bez określania częstotliwości, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Poza problematyką gospodarczą magazyn prezentuje walory turystyczne i rekreacyjne Świętokrzyskiego.
Przyjmujemy zlecenia na inne publikacje, wykonanie reklam oraz produktów związanych z reklamą. Współpracujemy z najlepszymi grafikami i fotografikami, gwarantujemy wysoką jakość naszych prac, dotrzymujemy terminów realizacji.
 

Maria Malinowska

   O nas Gdzie nas znajdziecie

Gdzie nas znajdziecie?

Distributed free in Business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs);
Major hotels in Kielce (Uroczysko, Best Western, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis, Binkowski, Odyssey);
Tourist information offices: Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; Banks;
Świętokrzyskie Province Office, The Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology.
 

   O nas Kontakt

Kontakt
 • Redaktor naczelna
  Maria Malinowska,
  tel. 601 466 408
  e-mail:
  mariamal@op.pl
  redakcja@magazynkielce.pl

   
 • Redaguje zespół
  Adres redakcji:
  Drukarnia Duet
  ul. Górna 11a
  25-415 Kielce
   

 

   Aktualności Aktualności

Edward Taylor – wybitny ekonomista, kielczanin z urodzenia, wielkopolanin z wyboru Edward Taylor – wybitny ekonomista, kielczanin z urodzenia, wielkopolanin z wyboru

Edward Taylor – wybitny ekonomista, kielczanin z urodzenia, wielkopolanin z wyboru

W dziewiętnastowiecznych Kielcach, wśród wielu znakomitych rodzin mieszczańskich spotkać możemy rodzinę Taylorów. Protoplastą rodu był Jan Taylor przybyły ze Szkocji do Krakowa w połowie XVII wieku. Pradziadkiem Edwarda Taylora był generał Robert Taylor odznaczony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego orderem św. Stanisława. Jego syn Karol wziął udział w insurekcji kościuszkowskiej i tworzeniu Księstwa Warszawskiego. Syn Karola Robert Taylor za męstwo w powstaniu listopadowym został odznaczony orderem Virtuti Militari. Synem Roberta Taylora był Stanisław – ojciec Edwarda. Osiedlił się w Kielcach w 1869 r., był sędzią i adwokatem, należał do obozu narodowego, działał w Towarzystwie Prawniczym, a w latach I wojny światowej w Komitecie Obywatelskim i Ratunkowym w Kielcach.

Edward Taylor urodził się 26 września 1884 r. w Kielcach. Uczęszczał do kieleckiego Gimnazjum Rządowego, w którym przystąpił do tajnej organizacji.

Pisał w swoim pamiętniku: „W naszym kieleckim gimnazjum życie młodzieży było wówczas silnie rozwinięte. Istniały dwie tajne organizacje: socjalistyczna i narodowa. Zostałem z łatwością zwerbowany do drugiej. Wkrótce wybiłem się nawet na jej czoło… Wrodzone zainteresowania, a równocześnie konkurencja organizacji socjalistycznej, narzuciły mi zajmowanie się zagadnieniami społecznymi”.

W 1903 r. zdał egzamin maturalny, a po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1909 r. uzyskał stopień doktora praw. Przeniósł się do Lwowa, gdzie rozpoczął pracę w administracji rządowej. Tutaj spotkał się z Franciszkiem Stefczykiem, pionierem spółdzielczości w Polsce. Habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim poświęcił właśnie temu zagadnieniu, pisząc pracę pt. „Pojęcie współdzielczości”.

W latach 1917-1919 prowadził zajęcia na Wydziale Prawa oraz Studium Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1919 r. przeprowadził się do Poznania, gdzie osiadł na stałe. Poświęcił się pracy dydaktycznej i działalności naukowej jako profesor nadzwyczajny ekonomii i skarbowości Wydziału Prawa i Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Poznańskiego. Był twórcą koncepcji Studium Ekonomicznego, które miało kształcić specjalistów zdolnych do kierowania życiem gospodarczym Polski. Podobnej idei w warszawskiej Wyższej Szkole Handlowej w latach 20-tych okresu międzywojennego poświęcił się inny wybitny kielczanin – prof. Bolesław Markowski.

Edward Taylor zainicjował serię wydawniczą „Poznańskie Prace Ekonomiczne”, był redaktorem wielu opracowań naukowych, współpracował z uniwersytetami i towarzystwami naukowymi w całym kraju. Jego wiedza była wykorzystywana w poznańskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Należał do Państwowej Rady Finansowej i Gospodarczej, był radnym miasta Poznania, opiniował plany reform gospodarczych państwa, system finansowy, zagadnienia skarbowe, walutowe, politykę celną i podatkową. Po przewrocie majowym, podobnie jak wspomniany prof. Bolesław Markowski, usunął się z życia politycznego. Kontynuował swoją pracę na polu naukowym i dydaktycznym. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, zakładał Towarzystwo Ekonomistów i Statystyków Polskich.

W czasie II wojny światowej wysiedlony przez Niemców do Generalnego Gubernatorstwa osiadł w Kielcach, gdzie prowadził zajęcia z ekonomii na Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Po II wojnie światowej powrócił do Poznania. Rozpoczął pracę na uniwersytecie, prowadził seminarium, rozwijał swoją działalność naukowo-dydaktyczną w Studium Ekonomicznym. Jego nieugięta postawa moralna, poglądy polityczne i naukowa rzetelność spowodowały w 1949 r. pozbawienie go przez władze komunistyczne funkcji na uniwersytecie i przeniesienie w stan spoczynku.

Dopiero w 1956 r. pozwolono mu wrócić do pracy uniwersyteckiej, prowadził wykłady na temat systemu ekonomiki niemarksistowskiej. Powołany został w skład Rady Naukowej Instytutu Morskiego w Gdyni, zakładał Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Był także członkiem Rady Naukowej w Ministerstwie Finansów. W roku 1960 przeszedł na emeryturę, zmarł 9 sierpnia 1964 r. w Poznaniu.

Był przedstawicielem nurtu neoklasycznego w ekonomii i wybitnym twórcą poznańskiej szkoły ekonomicznej. Obok Władysława i Stanisława Grabskich, Stanisława Głąbińskiego, Romana Rybarskiego czy Bolesława Markowskiego należał do grona czołowych ekonomistów II Rzeczypospolitej. Edward Taylor był autorem wielu opracowań naukowych z zakresu ekonomii i spółdzielczości, a jego „Prawo skarbowe Rzeczypospolitej Polskiej” (Poznań 1920), „Inflacja polska” (Poznań 1926), „Wstęp do ekonomiki” (Gdynia 1947), „Historia rozwoju ekonomiki” (Poznań 1957) po dzień dzisiejszy stanowią punkt odniesienia dla badaczy historii myśli ekonomicznej i historii gospodarczej Polski.

dr Jan Główka
Muzeum Historii Kielc
 

Edward Taylor – wybitny ekonomista, kielczanin z urodzenia, wielkopolanin z wyboru Powrót do listy artykułów